Báo cáo chi- Khối nghiệp đoàn Viêm Việt

Báo cáo chi ngân sách của các nghiệp đoàn trực thuộc Khối nghiệp đoàn Viêm Việt- đăng lần đầu 09h36 ngày 20/12/2019- Cập nhật mới nhất 20h04 ngày 22/12/2019.  (đang cập nhật)

Tổng chi: 26 250 000 VNĐ

Ngày 6 tháng 11 năm 2019- Trả lương cho biên tập viên Hà Nội- số tiền 500 000 đồng.

Ngày 06/11/2019 –  Hỗ trợ cho Kênh Tiếng Dân Tivi Tuyên Quang – số tiền 150 000 đồng.

Ngày 1 tháng 10 năm 2019- Trả lương cho biên tập viên Hà Nội- số tiền 500 000 đồng.

Ngày 1 tháng 10 năm 2019- Mua một bộ bàn ghế cho Nghiệp đoàn sinh viên- số tiền 1 200 000 đồng.

Ngày 1 tháng 10 năm 2019- Hỗ trợ một cô giáo mang bầu ở Sơn La- số tiền 500 000 đồng.

Ngày 25/03/2019 Trả nhuận bút cho http://bit.ly/35NnMWx– Số tiền: 150 000 đồng. 

Ngày 20/12/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2r7rPxU – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 15/12/2019- Hỗ trợ nhà trọ cho một công nhân- Số tiền: 800 000 đồng.

Ngày 12/12/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ZbNvFJ– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 25/11/2019- Hỗ trợ nhà trọ 2 tháng cho một bạn sinh viên năm ba trong nghiệp đoàn- Số tiền: 1 600 000 đồng.

Ngày 16/11/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Z6YfVX – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 06/11/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2rbIEbb – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 01/10/2019- Hỗ trợ một bạn Nghiệp đoàn sinh viên mang bầu- Số tiền:1 600 000 đồng.

Ngày 01/10/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/38YL8e4 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 19/09/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/38XRI4z – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 25/08/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2EBZdjB– Số tiền: 4 000 000 đồng.

Ngày 18/08/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Z622mm – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 11/04/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2QgOvEL– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 22/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ZfpqOh – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 22/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ZdwyL8– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 22/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Zj7NNQ– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 19/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2rk8Ro3 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 20/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/36X8pLx – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 18/ 02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2POPoVT – Số tiền: 150 000 đồng  

Ngày 17/ 02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PLciNO – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 17/ 02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/35JxCc6 – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 15/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2EKZSz8 – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 14/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PKtN0O – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 14/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ScCq5Y – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 14/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Sdpm0d – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 13/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2tDkjvz – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 12/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2MjOXRg – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 11/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/35THhgw– Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 11/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PLbPuY – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 10/02/2019-Trả nhuận bút chohttp://bit.ly/2sOVInp – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 10/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/38WubAO – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 10/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2tKrTF3 – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 08/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ZeY36X – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 07/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ZgzRkY – Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 05/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/38Zrm29– Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 03/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/37anv0v – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 31/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Q7IKsR – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 31/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Sep3SC – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 30/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2EJl20Q – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 30/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/35Izthn – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 30/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/373MZMV – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 30/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2sQrxvW – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Qbb0up – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2EHgE22 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PMaRP5 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2QaXYxe – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2MlHJvY – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút chohttp://bit.ly/34QgJLr – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/370y5XM – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 29/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/393ccc5 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 28/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PMaxA5 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 27/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2rZqJ85 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 27/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/34FTFza – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 27/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PJVEOy – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 27/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/3712CVj – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 26/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/35OsIL5 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 25/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2EGii48 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 24/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2SgtUml – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 23/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PN44EY – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 23/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2ShHrtO – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 22/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PKlFgP – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 22/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Sj7CQW – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 21/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PLfvgs – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 20/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/34IpdEF – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 19/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/390ZXg4 – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 19/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Scojxw – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 18/01/2019-Trả nhuận bút chohttp://bit.ly/2MhYzfg – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 18/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2MjVYBM – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 17/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2sRXy6Z – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 17/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/396XRvo – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 16/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Zbslrs – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 16/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Q8BUTL – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 15/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2tAxNrY – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 14/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Sj6Q6u– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 13/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/36Zkn7h– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 12/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/373uKHt– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 12/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2sTCv3E– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 11/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2s1MwMt– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 10/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PNhCjW– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 10/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/34N5KlW– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 09/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2saaFAl– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 09/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/38Xhc1X– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 09/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2sTBJ6K– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 08/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/36YQYKv– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 07/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2sVBwAk– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 06/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2scEaRV– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 05/01/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/370DdLu– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 28/08/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2SaVRMz – Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 14/07/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2rVmXwx– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 20/02/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Sc91Jg– Số tiền: 150 000 đồng.

Ngày 01/04/2019-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Z9eF0c– Số tiền: 150 000 đồng

Ngày 26/10/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/34H6Ob2 -Số tiền:150000 đồng.

Ngày 25/08/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Q7M9Ys -Số tiền: 1 150 000 đồng.

Ngày 25/08/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2PGCUzF -Số tiền: 1 150 000 đồng.

Ngày 21/10/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Ey9CNj -Số tiền:150000 đồng

Ngày 19/10/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2Md7770 -Số tiền: 150000 đồng.

Ngày 08/06/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/2rVimKM -Số tiền: 150000 đồng.

Ngày 13/05/2018-Trả nhuận bút cho http://bit.ly/34KvxLX -Số tiền: 150000 đồng.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: